Hranice nás definují, stanovují meze naší odpovědnosti, meze naší svobody. Hranice ukazuje, kde končím já a kde začíná někdo jiný, což ve mně upevňuje pocit vlastnictví. Když vím, co mám vlastnit a za co mám nést zodpovědnost, dává mi to svobodu. Když vím, kde začíná a končí můj pozemek, mám svobodu dělat si s ním, co se mi zlíbí. Víš i ty kde je ta Tvoje hranice ? Pojďme je najít společně...

Vytyčení pozemku


Vytyčení pozemku má v podstatě dvě možnosti:
1) vytyčování vlastnických hranic (laicky řečeno nic neřeší)
2) zpřesnění hranic pozemku (geometrický plán + souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemku) se zapisuje do KN.

Katastrální mapa může být digitální nebo analogová. Obecně platí, že digitální forma poskytuje oproti analogové lepší kvalitu, ale přesnost lomových bodů na hranicích pozemků se digitalizací nemusí zvyšovat. Je zapotřebí si uvědomit, že u analogové mapy v měřítku 1:2880 samotný milimetr na mapě, v tomto měřítku, odpovídá asi 2,5 metrům ve skutečnosti. Tyto mapy se momentálně postupně převádějí do digitálních katastrálních map (DKM) nebo katastrálních map digitalizovaných (KMD).

        1) vytyčení hranic pozemku za účelem orientačního určení polohy Vašeho pozemku je "levnější" variantou geodetických vytyčovacích prací. V případě analogové mapy je pro vytyčení zapotřebí nejdřív zaměřit Vaše okolí pro vhodnou mapovou transformaci, zpracovat to v kanceláři a teprve pak se může začít samotné vytyčovaní v terénu. K vytyčení hranice je třeba sezvat dotčené vlastníky okolních parcel a podepsat s nimi Vytyčovací protokol. Toto samotné vytyčení v podstatě "nic neřeší" čili kvalita bodů se nemění - nezlepšuje, čímž se hranice nezpřesňuje. Nepřítomností souseda a nepodepsání protokolu, není důvodem k nedokončení činnosti.


        2) Zpřesněním hranic pozemku vlastníci nebo oprávnění z dalších práv k sousedícím pozemkům prohlašují, že se shodli na průběhu hranic mezi pozemky. Zjištěný průběh hranic, na kterém se vlastníci shodli, bude vyznačen v geometrickém plánu. Na základě tohoto souhlasného prohlášení, jehož neoddělitelnou součástí bude uvedený geometrický plán, budou do katastru nemovitostí zapsána zpřesněná geometrická a polohová určení pozemků popřípadě i jim odpovídající zpřesněné výměry parcel. Vlastníci sousedících pozemků prohlašují, že tyto hranice nebyly jimi měněny, nejsou sporné a je jejich vůlí, aby tak, jak byly v den vytyčení zaměřeny a byly evidovány v katastru nemovitostí a nadále respektovány jimi i jejich právními nástupci. V případě získání podpisů vlastníků je možné body z horší kvality převést, na body s nejlepší kvalitou, což dělá budoucí bod polohově "neměnným". V případě sporu o průběh hranice pozemku mohou přesné údaje katastru takto významným způsobem přispět i k urovnání sporu.

Jak postupovat v případě zpřesnění hranic pozemku?

Pokud vlastníci mají nějakým způsobem označeny "nesporné" hranice pozemků v terénu (např. zdi, oplocení, hraniční kameny, znaky z plastu, hřeby), tak se tyto hranice zaměří a vyhotoví se geometrický plán. Součástí je už výše zmíněné souhlasné prohlášení, které podepíšou vlastníci všech dotčených parcel.
 Pokud vlastníci polohu hranic neznají, je nutné nejprve provést samotné vytyčení, a teprve pak může být vyhotoven geometrický plán a sepsáno souhlasné prohlášení.
 Pokud se jedná o "spornou" polohu hranic pozemku, je nutné zvážit, zda-li je vůbec možné získat potřebné podpisy pro zpřesnění hranice. Znovu je nejprve nutné provést samotné vytyčení, sepsat souhlasné prohlášení, pak teprve může být vyhotoven geometrický plán pro zpřesnění hranic pozemku. V případě nezískání podpisu jakéhokoliv vlastníka dotčeného lomového bodu vlastnické hranice, nelze bod zpřesnit!!!Nechte nám komentář

Prosím přihlašte se nebo registrujte pro psaní komentářů