Hranice nás definují, stanovují meze naší odpovědnosti, meze naší svobody. Hranice ukazuje, kde končím já a kde začíná někdo jiný, což ve mně upevňuje pocit vlastnictví. Když vím, co mám vlastnit a za co mám nést zodpovědnost, dává mi to svobodu. Když vím, kde začíná a končí můj pozemek, mám svobodu dělat si s ním, co se mi zlíbí. Víš i ty kde je ta Tvoje hranice ? Pojďme je najít společně...

Zaměření budovy


Zaměření rozestavěných staveb a budov před kolaudačním rozhodnutím

1) zaměření rozestavěné stavby:
    Tento druh geometrického plánu se od roku 2013 již nedělá.

2) zaměření budovy pro kolaudaci:
     Jedná se o zaměření dokončené budovy, resp. budovy těsně před kolaudací.
    Tento geometrický plán je podmínkou kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu. Teprve po splnění podmínek kolaudace je pak možné geometrický plán zapsat.

     Tzn. geometrický plán jde na příslušný Katastrální úřad ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení dává geodet, druhé vyhotovení dáváte Vy, po kolaudaci s kolaudačním rozhodnutím.

Co je nutné k zapsání do KN?
     - geometrický plán pro vyznačení budovy
     - kopii oznámení stavebníka o záměru užívání dokončené stavby stavebnímu úřadu
     - doklad o přidělení čísla popisného/evidenčního
     - podklady pro zápis vlastnického práva, dle kterých bude jako vlastník nově evidované budovy, zapsán vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena nebo stavebník, který na pozemku stavbu provedl, pokud se listinou               neprokáže, že vlastníkem je někdo jiný.

Co je zapotřebí k zápisu staré budovy, ke které nemám nic ? ... PASPORT BUDOVYNechte nám komentář

Prosím přihlašte se nebo registrujte pro psaní komentářů